Nakladatelé

 • Dotace z fondu Šalda – Francouzský institut v Praze
  • Oprávnění žadatelé: čeští nakladatelé
  • Dotace: výše dotace závisí na aktuálním rozpočtu a celkovém počtu podpořených projektů
  • Nejzazší datum podání žádosti: 1x za rok: 15. listopadu 2020
  • Více informací: viz níže 
    
 • Dotace na odkup práv od francouzských nakladatelů – Francouzský institut v Paříži
  • Oprávnění žadatelé: čeští nakladatelé
  • Dotace: výše dotace závisí na aktuálním rozpočtu a celkovém počtu podpořených projektů
  • Nejzazší datum podání žádosti: 2x za rok (30. června, 15. listopadu 2020)
  • Více informací: viz níže
    
 • Dotace na překlad děl z francouzštiny do češtiny – Centre national du livre (CNL)
 • Dotace na překlad děl do francouzštiny – Centre national du livre (CNL)

Kontakty
Evelína Koptišová, Projektová manažerka – literární sekce: 221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz.
Florence Salanouve, Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky: 221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz. 


Fond F. X. Šalda

V České republice byl Program na podporu publikace nesoucí jméno významného literárního kritika Františka Xavera Šaldy (1867-1937) založen v roce 1993. V rámci tohoto programu byl již podpořen překlad téměř 600 textů. 

Kritéria
Fond Šalda je určen českým nakladatelům, mezi jejichž dlouhodobé cíle patří ambiciózní projekty překladu a propagace francouzských autorů. Projekty mohou zahrnovat všechny žánry: krásnou literaturu, společenské a humanitní vědy, eseje, komiksy, divadelní hry, poezii, populárně-naučnou literaturu a podobně. Výjimkou jsou časopisy a revue, které nespadají mezi podporované typy publikací. 
Francouzský institut v Praze přiděluje dotaci, která může být využita na pokrytí výdajů spojených s publikací jednoho nebo i více děl. 
Rok 2020 je ve Francii rokem komiksu, a proto hodnotící komise vyzývá k překladu komiksů a výtvarných románů. 

Podání žádosti
Povinné součásti žádosti o dotaci:

 • Vyplněný formulář
 • Vyrovnaný rozpočet v eurech (formulář v AJ, formulář ve FJ) (rozhodujícím směnným kurzem je ten odpovídající datu podpisu smlouvy na převod autorských práv), s datem a podpisem českého nakladatele; 
 • Kopie smlouvy o převodu autorských práv podepsaná českým a francouzským nakladatelem ve francouzštině nebo angličtině;
 • Životopis překladatele ve francouzštině a kopie smlouvy s překladatelem.

Žádosti musí být zaslány Literární sekci Francouzského institutu v Praze následujícím způsobem:
a)    Podepsané originály s datem poštou na následující adresu: Štěpánská 35, 111 21 Praha 1; 
b)    A zároveň emailem na evelina.koptisova@ifp.cz a v kopii na florence.salanouve@ifp.cz – ideálně přes portál www.uschovna.cz nebo jiný web určený ke sdílení větších dokumentů.

Harmonogram
Nejzazší datum zaslání žádosti: 15. listopadu 2020.
Březen 2021: zasedání hodnotící komise.
Konec března 2021: výsledky.

Vyplácení dotace
Vyplacení dotace proběhne po obdržení následujících dokumentů: 

 • Originálu podepsané smlouvy mezi Francouzským institutem v Praze a nakladatelstvím;
 • Kopie zadní části obálky podpořené knihy, na níž musí být logo Francouzského institutu v Praze;
 • Kopie vnitřní strany podpořené knihy, která musí obsahovat následující text v češtině a francouzštině: 

Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d'aide à la publication F. X. Šalda, a bénéficié de la collaboration de l'Institut français de Prague.
Tato kniha vychází za pomoci programu na podporu publikační činnosti F. X. Šalda Francouzského institutu v Praze.

 • Kopie dokumentu z banky, obsahujícího oficiální údaje nakladatelství a bankovní údaje nakladatelství.
 • Originál podepsané žádosti o vyplacení dotace.

Tyto dokumenty musí být doručeny Francouzskému institutu v Praze nejpozději do 15. října 2021. 

Kritéria výběru 
Hodnotící komise je složena z odborníků v oboru nakladatelství a sejde se ve Francouzském institutu v Praze. Rozhodujícími kritérii k posouzení žádosti jsou především:

 • Kvalita díla a jeho důležitost v rámci francouzského myšlení;
 • Práce a odhodlání nakladatele k rozvíjení politiky překladu a publikace francouzských autorů;
 • Kvalita překladu a reference překladatele;
 • Respektování předpokládaného rozpočtu ze strany nakladatele, zejména v oblasti propagace a distribuce díla.

Kontakty
Evelína Koptišová, Projektová manažerka – literární sekce: 221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz.
Florence Salanouve, Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky: 221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz. 

 

Program na podporu odkupu autorských práv Francouzského institutu v Paříži


Program na podporu odkupu autorských práv podporuje odhodlání a práci zahraničních nakladatelů, kteří díky publikaci titulů přeložených z francouzštiny přispívají k rozšiřování přístupu nefrankofonního publika k současnému francouzskému myšlení a literatuře. 
Program na podporu odkupu autorských práv zahrnuje všechny žánry kromě odborné a populárně naučné literatury a praktických knih (odborné knihy, školní učebnice, průvodce a podobně).
Pokud žádáte o proplacení odkupu autorských práv, tato práva ještě nesmí být francouzskému nakladateli zaplacena – podpora není poskytována zpětně! Dotace je poskytována Francouzským institutem v Paříži, který může proplácet náklady pouze přímo francouzským nakladatelstvím, nikoliv českým subjektům. 

Podání žádosti
Povinné součásti žádosti o dotaci:

 • Vyplněný formulář
 • Kopie smlouvy o převodu autorských práv podepsaná českým a francouzským nakladatelem ve francouzštině nebo angličtině;
 • Vyrovnaný rozpočet v eurech (formulář v AJ, formulář ve FJ) (rozhodujícím směnným kurzem je ten odpovídající datu podpisu smlouvy na převod autorských práv), s datem a podpisem českého nakladatele; 
 • Předvyplněnou smlouvu mezi Francouzským institutem v Paříži a českým nakladatelstvím (formulář v AJ, formulář ve FJ) ve dvou podepsaných a datovaných francouzských originálech;
 • Několik vět o překladateli (maximálně 150 slov) a seznam jeho nejvýznamnějších překladů, vše ve francouzštině a v celkovém maximálním rozsahu jedné A4. Dále životopis překladatele ve francouzštině a kopie smlouvy s překladatelem.

Žádosti musí být zaslány Literární sekci Francouzského institutu v Praze následujícím způsobem:
a)    Podepsané originály s datem poštou na následující adresu: Štěpánská 35, 111 21 Praha 1; 
b)    A zároveň emailem na evelina.koptisova@ifp.cz a v kopii na florence.salanouve@ifp.cz – ideálně přes portál www.uschovna.cz nebo jiný web určený ke sdílení větších dokumentů.


Harmonogram
Komise se schází dvakrát ročně, v únoru a v září. 
Nejzazší datum zaslání žádosti pro zářijovou komisi: 30. června.
Nejzazší datum zaslání žádosti pro únorovou komisi: 15. listopadu.

 

Po vydání je nutné zaslat kopii obálky podpořené knihy s logem Francouzského institutu v Paříži a kopii vnitřní strany podpořené knihy, která musí obsahovat následující text v češtině a francouzštině:

Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes d’aide à la publication de l’Institut français.
Tato kniha vychází za přispění Programu na podporu publikační činnosti Francouzského institutu.

a to elektronicky na e-mail anne.polonia@institutfrancais.com a v kopii na evelina.koptisova@ifp.cz a florence.salanouve@ifp.cz
Není již nutné zasílat fyzické exempláře.
 

Kontakty
Evelína Koptišová, Projektová manažerka – literární sekce: 221 401 032, evelina.koptisova@ifp.cz.
Florence Salanouve, Atašé pro spolupráci v literární oblasti a názorové debaty – ředitelka Mediatéky: 221 401 012, florence.salanouve@ifp.cz