Program F. X. Šalda

Program Šalda

CO JE TO PROGRAM NA PODPORU VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI ? 

Program na podporu vydavatelské činnosti představuje důležitou součást aktivit Literární sekce. Zařazení díla do Programu na podporu vydavatelské činnosti v podstatě znamená, že je možné prostřednictvím dotace na překlad sledovat cestu knihy od stadia projektu až k publikaci a následně přispět k její propagaci u čtenářů.
V České republice funguje tento program na podporu vydavatelské činnosti, pojmenován po velkém literárním kritikovi Františkovi Xaveru Šaldovi od roku 1993. Od té doby bylo jeho zásluhou do češtiny přeloženo již přes 500 děl francouzských a frankofonních autorů.

CÍLE PROGRAMU NA PODPORU VYDAVATELSKÉ ČINNOSTI „F. X. ŠALDA“ 

 • Zpřístupnit českým čtenářům díla pokládaná za významná nebo reprezentativní a přispět tak k šíření současné francouzské literatury a myšlení
 • Povzbudit nakladatelství v ambiciózní vydavatelské politice
 • Podpořit práci překladatelů, a tím napomoci vydávání knih přeložených z francouzštiny

FORMY PODPORY

Program „F. X. Šalda“ poskytuje podporu ve třech formách:

 •   pouze místní dotace
 •   pouze úhrada autorských práv
 •   úhrada autorských práv + místní dotace

Výše dotace není předem pevně stanovena, závisí na celkovém rozpočtu k dispozici pro daný rok. Ročně Francouzský institut tímto způsobem podpoří 10 – 15 projektů.

JAKÉ KNIHY PROGRAM PODPORUJE?

Mezi knihami vydanými v rámci Programu F. X. Šalda převládají sice autoři 20. století, literární díla a publikace z oblasti humanitních a společenských věd, program je však otevřen všem žánrům. Přijímány jsou také projekty z oblasti komiksu, literatury pro děti a mládež a přírodních věd.

Příští uzávěrka podání žádostí: 30. listopadu 2018 – POZOR, DO TOHOTO DATA JE NUTNÉ DODAT FORMULÁŘ A PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET!

Doručte poštou nebo osobně na adresu:
Literární sekce, Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, 111 21 Praha 1,

nebo elektronicky na katarina.hornackova@ifp.cz a florence.salanouve@ifp.cz  – V případě posílání větších souborů prosíme o zaslání přes úschovnu.cz.

Dotazy a informace na kontaktu:  Tel: 221 401 032, katarina.hornackova@ifp.cz

KALENDÁŘ  

1. kolo  – místní dotace a dotace o autorská práva:

 •  uzávěrka přijímání žádostí 30. listopadu 2018 (základní formulář a rozpočet)
 •  leden: zasedání komise pro přidělení dotací a návrhy na uhrazení autorských práv
 •  leden 2019: vyrozumění nakladatelů o přidělení místních dotací
 •  únor/ březen: rozhodnutí Institut français (Paris) o uhrazení autorských práv a uzavření smluv s Francouzským institutem v Praze a Institut français (Paris)
 •  uhrazení autorských práv francouzskému nakladateli Institut français (Paris) do konce roku
 •  vyplacení místní dotace po vydání knihy nebo dodání tiskového pdf do 30. 10. 2019

2. kolo:
Pouze dotace na autorská práva

 •  uzávěrka přijímání žádostí 15. června 2019
 •  září: rozhodnutí Institut français (Paris) o uhrazení autorských práv
 •  uhrazení autorských práv francouzskému nakladateli Institut français (Paris) do konce roku

POSTUP 

smlouva o postoupení práv („contrat de cession“) - uzavřená s francouzským nakladatelstvím

V případě žádosti o dotaci na práva: předběžně vyplněná smlouva s Francouzským institutem ( Paris) na dotaci (formulář „ convention IF“ ).

Vyplňuje se francouzská verze, přiložená anglická verze (formulář convention IF ENG)  slouží pouze pro informaci.

Podmínky uhrazení autorských práv: Autorská práva mohou být proplacena pouze nakladatelům se sídlem a bankovním účtem ve Francii. Pokud žádáte o uhrazení autorských práv, je nutné mít uzavřenou smlouvu s francouzským nakladatelem, avšak práva nesmí být zaplacena předem. Nakladatele informujte, že žádáte o dotaci na úhradu práv prostřednictvím instituce Institut français (Paris). V případě kladného vyřízení žádosti jsou práva proplacena přímo francouzskému nakladateli. Českému nakladateli nelze zpětně proplatit již zaplacená práva.

Vzhledem k tomu, že se množily případy zrušení nebo neúnosného prodlení projektů, které obdržely dotaci Šalda, což poškozuje ostatní žadatele, a zároveň je zpřísněna kontrola lhůty na vydání dotované knihy, jsme nuceni požadovat smlouvu s francouzským nakladatelem již v momentě podání žádosti.

Prosíme Vás, abyste vzhledem k zavedení dvou kol programu Šalda v roce, povinnému dodání smlouvy o autorských právech k žádosti a zpřísněnému dohledu na dvouletou lhůtu na vydání dotovaných knih pečlivě zvážili načasování Vašich projektů a podávali pouze kompletní žádosti, které vyhoví všem pravidlům.

ROZHODOVÁNÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 

Projekty nakladatelů každoročně přezkoumává hodnotitelská komise. Předsedá jí ředitel Francouzského institutu v Praze, který pak sezve další členy komise, kde jsou zastoupení také představitelé českého překladatelského a univerzitního prostředí.

Jednotlivé projekty komisi představuje vedoucí Literární sekce. O dotacích na autorská práva rozhoduje Institut français (Paris) – kulturní agentura podléhající francouzskému Ministerstvu zahraničí. Literární sekce vybírá z přihlášených projektů návrhy, které musí být poté schváleny Institut français (Paris).